English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Asociacijos "Infobalt" valdybos darbo reglamentas

Patvirtintas 2008 m. kovo mėn. 19 d.
Asociacijos „Infobalt“ valdybos sprendimu

BENDROJI DALIS

1.1.  Valdybos darbo reglamento paskirtis – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei Asociacijos “INFOBALT” (toliau vadinamos “Asociacija”) įstatų nustatyta tvarka detaliau sureguliuoti Asociacijos valdybos darbo tvarką.

1.2.  Asociacijos valdyba (toliau vadinama “Valdyba”) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

1.3.  Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Asociacijos įstatais, visuotinių narių susirinkimų (toliau vadinamų „Konferencija“) nutarimais, šiuo Valdybos darbo reglamentu (toliau vadinamu “Reglamentu”) ir kitais Valdybos priimtais sprendimais ar nutarimais.

1.4.  Valdyba savo darbą organizuoja vadovaudamasi Reglamentu.

1.5.  Reglamentą tvirtina, keičia ir papildo Valdyba. Tuo atveju, jeigu Konferencijos nutarimu pakeičiami Asociacijos įstatų straipsniai, reglamentuojantys Valdybos veiklą, arba Konferencijos nutarimu ar kitais teisės aktais, išvardintais šio Reglamento 1.3 punkte, pakeičiamos Valdybos įgaliojimų ribos ir/ar veiklos taisyklės, atitinkamai turi būti pakeistas šis Reglamentas. Tol, kol šis Reglamentas nepakeistas, Valdyba privalo vadovautis teisės aktais, nustatančiais kitokius Valdybos įgaliojimus ir/ar veiklos taisykles.

VALDYBOS SUDĖTIS, NARIŲ RINKIMAS IR ATŠAUKIMAS

2.1.  Valdybą sudaro septyni nariai.

2.2.  Valdybą renka Konferencija dviejų metų laikotarpiui. Asmuo negali būti renkamas valdybos nariu daugiau nei du kartus iš eilės.

2.3.  Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Apribojimus būti Valdybos nariu nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Valdybos nariu taip pat gali būti Asociacijos nario deleguotas fizinis asmuo.

2.4.  Naujai išrinkta Valdyba (atskiri jos nariai) pradeda vykdyti savo pareigas iš karto po rinkimų, o iki to laiko savo funkcijas vykdo prieš tai išrinkta Valdyba (atskiri jos nariai). Tuo atveju, jeigu pakeičiamos Asociacijos įstatų nuostatos, susijusios su Valdybos veikla, šiomis nuostatomis vadovaujamasi nuo įstatų įregistravimo. Tuo atveju, kai Konferencija priima įstatų pakeitimus dėl Valdybos narių skaičiaus, naujai išrinkti Valdybos nariai savo veiklą gali pradėti ne anksčiau, kaip nuo atitinkamų Asociacijos įstatų pakeitimų įregistravimo.

2.5.  Valdybos pirmininką – prezidentą (toliau vadinamą „Prezidentu“) iš išrinktų Valdybos narių pirmajame posėdyje renka Valdybos nariai.

2.6.  Konferencija paprasta balsų dauguma gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius (įskaitant Prezidentą).

2.7.  Valdybos narys gali atsistatydinti kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs Valdybą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

2.8.  Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Valdybos posėdyje dalyvauja ir Vykdantysis direktorius be sprendžiamojo balso.

VALDYBOS ĮGALIOJIMAI

3.1.  Valdyba yra įgaliota priimti sprendimus tais su Asociacijos veikla susijusiais klausimais, kurie Valdybos kompetencijai priskirti Asociacijos įstatuose ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.

3.2.  Valdyba priima sprendimus:

3.2.1.  dėl eilinės Konferencijos sušaukimo;

3.2.2.  dėl juridinių asmenų tapimo Asociacijos nariais (tikraisiais nariais arba nariais-stebėtojais) įvertinusi šių asmenų pateiktus prašymus;

3.2.3.  dėl Asociacijos narių (tikrųjų narių ir narių-stebėtojų) pašalinimo;

3.2.4.  sumažinti Konferencijos nustatytą nario-stebėtojo kasmetinį nario mokestį;

3.2.5.  pašalinti tikrąjį narį ar narį-stebėtoją iš Asociacijos, jei jis kenkia Asociacijos ar jos narių interesams arba jei Asociacijos narys nesumoka metinio nario mokesčio;

3.2.6.  steigti ir/ar likviduoti Asociacijos filialus ir atstovybes, taip pat skirti jų vadovus, tvirtinti jų nuostatus ir suteikti įgaliojimus;

3.2.7.  dėl pritarimo Vykdančiojo direktoriaus sudaromiems sandoriams bei prisiimamiems įsipareigojimams, jei jų vertė viršija dešimt tūkstančių litų;

3.2.8.  dėl pritarimo darbo sutarties su Asociacijos vyriausiuoju finansininku sudarymui ar nutraukimu;

3.2.9.  kitais jai pavestais klausimais.

3.3.  Valdyba skiria ir atleidžia Asociacijos administracijos vadovą – vykdantįjį direktorių (toliau vadinamą „Vykdančiuoju direktoriumi“). Darbo sutartį su Vykdančiuoju direktoriumi pasirašo Prezidentas arba Valdybos įgaliotas asmuo.

3.4.  Valdyba analizuoja ir vertina:

3.4.1.  Vykdančiojo direktoriaus pateiktą Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės projektą ir, jį patvirtinusi, teikia tvirtinti Konferencijai.

3.4.2.  Vykdančiojo direktoriaus pateiktą Asociacijos biudžeto kitiems finansiniams metams projektą ir, jį patvirtinusi, teikia tvirtinti Konferencijai.

3.4.3.  Vykdančiojo direktoriaus pateiktą informaciją apie Asociacijos metinės veiklos programos vykdymą;

3.4.4.  Vykdančiojo direktoriaus pateiktą informaciją apie Asociacijos patvirtinto biudžeto vykdymą.

3.5.  Vadovaudamasi Asociacijos tikslais ir uždaviniais, taip pat Konferencijos patvirtintomis Asociacijos veiklos kryptimis, tikslais ir uždaviniais, Valdyba nustato Asociacijos strategiją bei sprendžia strateginius Asociacijos uždavinius ir, atitinkamai, sudaro Asociacijos metinę veiklos programą ir pateikia ją svarstyti bei tvirtinti Konferencijai.

3.6.  Valdyba sudaro Asociacijos metinę veiklos ataskaitą ir pateikia ją svarstyti bei tvirtinti Konferencijai.

3.7.  Valdyba atstovauja Asociacijai ir jos narių interesams valstybinėse valdžios ir valdymo ir kitose organizacijose arba savo sprendimu įgalioja tai daryti Vykdantįjį direktorių.

3.8.  Valdyba teikia Konferencijai pasiūlymus dėl apmokėjimo Valdybos nariams už darbą Valdyboje.

3.9.  Valdyba privalo laiku rengti eilines Konferencijas, sudaryti jų darbotvarkes, pateikti Asociacijos nariams Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, metinę veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

3.10.  Konkretiems veiksmams ištirti ar konkrečiai finansinės veiklos sričiai patikrinti Valdyba gali paskirti revizorių.

3.11.  Valdyba turi teisę inicijuoti Asociacijos įstatų keitimą ar pildymą, taip pat neeilinės Konferencijos sušaukimą.

VALDYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.  Valdybos nariai (įskaitant Prezidentą) turi šias teises:

4.1.1.  dalyvauti Valdybos posėdžiuose su sprendžiamuoju balsu - kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą;

4.1.2.  įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti už jį Valdybos posėdyje (įgaliojimo išdavimui taikomos LR Civilinio kodekso normos);

4.1.3.  iniciatyvos sušaukti Valdybos posėdį teisę;

4.1.4.  pasisakyti kiekviename Valdybos posėdyje bet kuriuo darbotvarkės klausimu ar siūlyti darbotvarkės pakeitimus arba klausimus į sekančio posėdžio darbotvarkę;

4.1.5.  gavę Valdybos pavedimą, tikrinti visus Asociacijos dokumentus ir gauti bet kokią informaciją apie Asociacijos veiklą;

4.1.6.  užimti bet kurias pareigas Asociacijoje, nebent Valdyba nustatytų kitaip, ir gauti atlyginimą už darbą, jeigu jie su Asociacija sudarę darbo sutartį;

4.1.7.  ginčyti Valdybos posėdyje priimtus sprendimus, jeigu jie priimti pažeidžiant Asociacijos įstatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.1.8.  balsuoti raštu Valdybos posėdžio, į kurį negalės atvykti, darbotvarkės klausimais;

4.1.9.  atsistatydinti bet kuriuo metu, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pateikdamas Valdybai rašytinį pareiškimą; atsistatydinimas įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo minėto pareiškimo padavimo dienos, jeigu jame nenurodyta vėlesnė data.

4.2.  Valdybos nariai turi šias pareigas:

4.2.1.  dalyvauti Valdybos posėdžiuose;

4.2.2.  saugoti Asociacijos konfidencialią informaciją, komercines paslaptis bei know-how;

4.2.3.  įstatymų numatyta tvarka atlyginti Asociacijai padarytą žalą;

4.2.4.  gauti bet kokią informaciją iš Vykdančiojo direktoriaus apie Asociacijos veiklą.

4.3.  Prezidento funkcijos yra šios:

4.3.1.  organizuoti Valdybos darbą;

4.3.2.  šaukti eilinius ir neeilinius Valdybos posėdžius, sudaryti jų darbotvarkę;

4.3.3.  kviesti į kiekvieną posėdį Vykdantįjį direktorių ir/ar kitus darbuotojus bei specialistus;

4.3.4.  pirmininkauti Valdybos posėdžiams, jei Valdyba nenutaria kitaip;

4.3.5.  gauti bet kokią informaciją iš Vykdančiojo direktoriaus apie Asociacijos veiklą, įskaitant finansinius rodiklius.

VALDYBOS DARBO TVARKA

5.1.  Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį Valdybos pirmininkui raštiškai pakvietus. Valdyba savo sprendimu gali nustatyti eilinių Valdybos posėdžių grafiką.

5.2.  Pirmas Valdybos posėdis šaukiamas po pirmosios Konferencijos, kuriame buvo išrinkta naujos sudėties Valdyba. Pirmajame posėdyje pirmiausia išrenkamas Prezidentas, o po to ir jo pavaduotojai – viceprezidentai. Prezidentas ir viceprezidentai išrenkami slaptu balsavimu, kiekvienam dalyvaujančiam valdybos nariui apie savo apsisprendimą pažymėjus specialiai paruoštame balsavimo biuletenyje. Balsavimo biuletenis įmetamas į užantspauduotą urną, kuri atidaroma po balsavimo, prieš tai paskelbus apie balsavime dalyvavusių valdybos narių skaičių. Išrenkamas kandidatas, surinkęs balsų daugumą. 

5.3.  Valdybos posėdžius šaukia Prezidentas (jo nesant – pavaduojantis viceprezidentas) savo iniciatyva arba jis privalo tai daryti, kai jo raštu prašo bet kuris Valdybos narys. Prašantis sukviesti Valdybos posėdį Valdybos narys kartu su prašymu Prezidentui turi pateikti ir klausimus, kurie turi būti įtraukiami į Valdybos posėdžio darbotvarkę. Gavęs prašymą sušaukti Valdybos posėdį Prezidentas turi įpareigoti Vykdantįjį direktorių paruošti atitinkamo Valdybos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo privalo sušaukti neeilinį Valdybos posėdį.

5.4.  Valdybos posėdžiai turi vykti ne anksčiau kaip per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie Valdybos posėdžio sušaukimą išsiuntimo dienos arba eilinių posėdžių grafike numatytą dieną.

5.5.  Pranešimas apie Valdybos posėdį turi būti nusiųstas elektroniniu paštu ar kita panašia ryšio priemone, kuri įgalina perteikti pranešimo tekstą. Pranešimas Valdybos nariams siunčiamas paskutiniu jų žinomu adresu (elektroninėmis priemonėmis). Valdybos nariai privalo nedelsiant informuoti Prezidentą bei Vykdantįjį direktorių apie tokios kontaktinės informacijos pasikeitimus.

5.6.  Pranešime apie Valdybos posėdį turi būti nurodomas posėdžio laikas ir vieta, taip pat darbotvarkės projektas.

5.7.  Darbotvarkės projektą bei sprendimų pagal darbotvarkę projektus ruošia ir teikia Prezidentui Vykdantysis direktorius.

5.8.  Kiekvienas Valdybos narys gali papildyti darbotvarkę kitais klausimais pranešdamas apie tai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatomo posėdžio. Darbotvarkę gali siūlyti pildyti ir Vykdantysis direktorius.

5.9.  Valdybos nario prašymu ar Vykdančiojo direktoriaus pasiūlymu, Valdyba posėdžio metu gali nuspręsti svarstyti ir balsuoti dėl klausimų, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę, jeigu posėdyje dalyvauja visi Valdybos nariai.

5.10.  Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį Vykdantįjį direktorių. Vykdantysis direktorius, jeigu jis/ji nėra Valdybos narys(ė), balsavimo teisės Valdybos posėdžiuose neturi.

5.11.  Į Valdybos posėdžius gali būti kviečiami kiti Asociacijos darbuotojai ir/ar tretieji asmenys (įskaitant specialistus), kurie neturi balso teisės. 

5.12.  Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ Valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.

5.13.  Valdybos narys neturi teisės balsuoti, jei Valdybos posėdyje yra svarstomi klausimai, susiję su jo kaip Valdybos nario veikla, atsakomybe ir pan.

5.14.  Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą reikšmę turi Prezidento balsas. Valdybos nariai gali balsuoti raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

5.15.  Prezidentas yra Valdybos posėdžių pirmininkas, jeigu Valdyba savo sprendimu nepaskiria kito asmens būti konkretaus Valdybos posėdžio pirmininku. Valdyba savo sprendimu paskiria asmenį Valdybos posėdžio sekretoriumi.

5.16.  Valdybos posėdžio metu posėdžio sekretorius rašo Valdybos posėdžio protokolą, kurį ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po Valdybos posėdžio turi pasirašyti Valdybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Visa kita medžiaga, pridedama prie protokolo, pasirašoma ją parengusių asmenų.

5.17.  Valdybos posėdžio protokole turi būti nurodoma: posėdžio vieta ir data, posėdyje dalyvaujantys Valdybos nariai, kvorumo buvimas, darbotvarkės klausimai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai. Balsavę prieš priimtą nutarimą Valdybos nariai išvardinami, jų pateikti argumentai užprotokoluojami (surašomi). Valdybai nusprendus taip pat gali būti nurodomi pasisakę asmenys ir jų pasiūlymai.

5.18.  Valdybos posėdyje dalyvavę Valdybos nariai turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento.

5.19.  Valdybos dokumentai, įskaitant Valdybos posėdžių protokolus, saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

VI  VALDYBOS ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

6.1.  Valdyba už savo darbą atsiskaito eilinei Konferencijai.

6.2.  Likus ne mažiau, kaip 10 (dešimt) dienų iki eilinės Konferencijos, Valdyba privalo parengti Asociacijos praėjusių finansinių metų ataskaitą apie Asociacijos veiklą (metinę Asociacijos veiklos ataskaitą). Ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija:

6.2.1.  informacija apie Asociacijos veiklą, įgyvendinat Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

6.2.2.  Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

6.2.3.  Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

6.2.4.  Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

6.2.5.  kita informacija, kurią nustato Konferencija.

6.3.  Valdyba teikia eilinei Konferencijai tvirtinti Asociacijos metinę veiklos ataskaitą. Valdybos paruošta metinė Asociacijos veiklos ataskaita, ją patvirtinus Konferencijai, yra vieša, su ja gali susipažinti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo Asociacijos buveinėje be teisės kopijuoti.

6.4.  Valdyba atskirai pateikia Konferencijai svarstyti ir tvirtinti:

6.4.1.  Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

6.4.2.  kitų metų Asociacijos biudžeto projektą;

6.4.3.  Asociacijos veiklos strateginį planą bei veiklos programą, išskirdama tradicinius, tęsiamus ir naujus projektus bei suskirstydama juos pagal prioritetus.

6.5.  Neeilinėse Konferencijose Valdyba privalo pateikti informaciją apie Asociacijos strateginio plano bei veiklos programos įgyvendinimo eigą, patvirtinto biudžeto vykdymą bei bendrus finansinius rodiklius. Prireikus, Valdyba gali prašyti, kad Konferencija patvirtintų jų pakeitimus.

6.6.  Valdyba atsako už Konferencijoje priimtų sprendimų ir Asociacijos metinio darbo plano bei veiklos programos įvykdymą.

__________________________

[…]

Valdybos pirmininkas

 

Mes, žemiau pasirašę Valdybos nariai su aukščiau nurodytu Reglamentu susipažinome, juo vadovausimės bei jį vykdysime.

_____________________________________________  __________________________

(vardas, pavardė)   (parašas)

_____________________________________________  __________________________

(vardas, pavardė)   (parašas)

_____________________________________________  __________________________

(vardas, pavardė)   (parašas)

_____________________________________________  __________________________

(vardas, pavardė)   (parašas)

_____________________________________________  __________________________

(vardas, pavardė)   (parašas)

_____________________________________________  __________________________

(vardas, pavardė)   (parašas)

_____________________________________________  __________________________

(vardas, pavardė)   (parašas)

 

Atnaujinta: 2009.11.19

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos