English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Paskelbtas Europos Skaitmeninės darbotvarkės veiksmų planas

Šiandien Europos Komisija paskelbė Europos Skaitmeninės Darbotvarkės veiksmų planą. Jame bendrai aprašytos šios 7 prioritetinės veiklos sritys: bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas, didesnė sąveika, didesnis pasitikėjimas internetu ir jo saugumas, gerokai spartesnė interneto prieiga, didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą, skaitmeninio raštingumo įgūdžių lavinimas ir didesnė įtrauktis, informacinių ir ryšių technologijų taikymas visuomenei kylantiems (pvz., klimato kaitos, gyventojų senėjimo) uždaviniams spręsti

Gegužės 19 d., Briuselis 

Kiti privalumai: lengviau atliekami elektroniniai mokėjimai ir sąskaitų išrašymas, spartus nuotolinės medicinos paslaugų diegimas ir taupiai energiją vartojančios apšvietimo priemonės. Skaitmeninėje darbotvarkėje numatyta, kad šiose septyniose srityse vėliau bus imtasi maždaug 100 priemonių (iš jų 31 teisėkūros iniciatyva). Skaitmeninė darbotvarkė – pirmoji iš septynių  pagrindinių iniciatyvų, įgyvendinamų pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“ (žr. IP/10/225).

„Kad pasinaudotume visomis Europos skaitmeninės ateities galimybėmis, turime siekti visapusiško valstybių narių, IRT sektoriaus ir kitų svarbių ekonomikos subjektų dalyvavimo“- sakė už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes.  Įgyvendinus šiandien Europos Komisijos paskelbtą Europos skaitmeninę darbotvarkę būtų gerokai paskatintas ES ekonomikos augimas, o skaitmeninės eros privalumais galėtų naudotis visa visuomenė.

daugiau žr.:  http://ec.europa.eu/digital-agenda  

pranešimas spaudai (liet.k.): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en


INFOBALT inf.

 

Atnaujinta: 2010.06.10

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos