English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

„Infobalt“ strateginės veiklos kryptys

I Kryptis

Narių interesų atstovavimas valdžios institucijose koncentruojantis į konkrečius ITT industrijos plėtros poreikius

II Kryptis

Narių vienijimas praktinėje asociacijos veikloje pagal:

  1. Verslo interesus, apjungiant ir konsoliduojant juos „Infobalt“ komitetuose;
  2. Nacionalines technologines platformas, pritraukiant LR Ūkio min. lėšas ir ES technologinių platformų potencialą;
  3. 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų (priemonė: „Informacinė visuomenė visiems“) įsisavinimo strategijos, taktikos bei įvykių monitoringo administravimas, siekiant tiesioginės paramos ITT verslui/ „Infobalt“ nariams;
    • Siekis 2006-2008 m. įsisavinti ES struktūrių fondų paramą asociacijos ir asociacijos narių komitetų veiklai tobulinti.

III Kryptis

  • Infobalt parodos transformacija iš „ITT naujienų reklaminio šou Lietuvos publikai“ į „NVS - Azijos<->Lietuvos<->Europos Sąjungos ITT verslo kontaktų mugę/Sprendimų forumą/Tarptautinę konferenciją“

Šios kryptys įgyvendinamos per Infobalt prioritetines priemones:

Plačiosios visuomenės žinių ir gebėjimų plėtra

Priemonė

Artimiausi veiksmai

Suteikti 300 000 suaugusiųjų žmonių mieste ir kaime įsisavinti interneto panaudojimo pradmenis.

Pasiekti kad priemonė būtų įtvirtinta 2007-20013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programose (dalinai jau įtvirtinta IVPK parengtoje programoje informacinė visuomenė visiems)

1000-čiui bendruomenių parengti ir įgyvendinti informacinių technologijų galimybių panaudojimo projektus.

Pasiekti kad priemonė būtų įtvirtinta 2007-20013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programose

(dalinai jau įtvirtinta IVPK parengtoje programoje informacinė visuomenė visiems)

Įgyvendinti nuostatą nemokamai visiems Lietuvos gyventojams teikti internetu interaktyvius anglų kalbos ir verslo pradmenų kursus.

Pasiekti kad priemonė būtų įtvirtinta 2007-20013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programose

Pasiekti, kad Lietuvos televizijose plačiai būtų praktikuojamas meninių programų transliavimas anglų kalba su lietuviškais subtitrais, kaip tai yra visose Skandinavijos ir vakarų Europos šalyse

Parengti jungtinį visuomeninių organizacijų kreipimąsi į LRT vadovybę

Elektroninės valdžios paslaugų plėtra ir jų naudojimo ekonominės paskatos

Pilnas Europos Komisijos patvirtintų 20 pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimas į internetą.

Elektroninės valdžios priemonių plano vykdymo visuomeninė kontrolė

Įtvirtinti nuostatą jog elektroniniais kanalais teikiamos arba užsakomos e-valdžios ir paslaugos būtų teikiamos pigiau tradiciniais kanalais bei prieinamos visiems Lietuvos piliečiams. Visi piliečiai turi turėti galimybę naudotis informacinės visuomenės paslaugomis, nepriklausomai nuo jų gyvenamos vietos ir socialinės padėties.

Parengta IVPK rekomendacija, bei susiję poįstatyminiai aktai

Įtvirtinti nuostatą jog elektroniniais kanalais užsakytos e-valdžios paslaugos piliečiams būtų suteikiamos prioritetine eile

Parengta IVPK rekomendacija, bei susiję poįstatyminiai aktai

Informacinės visuomenės infrastruktūros plėtra

Išvystyti viešųjų interneto centrų tinklą iki 1000 centrų. Ir užtikrinti jų gyvybingumą

Pasiekti kad priemonė būtų įtvirtinta 2007-20013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programose ir 2007 metų LR biudžete

(dalinai jau įtvirtinta IVPK parengtoje programoje informacinė visuomenė visiems)

Įgyvendinti nacionalinę plačiajuosčio interneto plėtros programą panaudojant racionalių subsidijų modelį.

Pasiekti kad priemonė būtų įtvirtinta 2007-20013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programose ir 2007 metų LR biudžete

(įtvirtinta IVPK parengtoje programoje informacinė visuomenė visiems)

2007 m. įgyvendinti plačiajuosčio ryšio naudojimo mokestinio skatinimo priemones.

Parengtos ir priimtos atitinkamos įstatymines pataisos

Tarptautiniai uždaviniai

Lietuvos ITT rinkos ir ITT įmonių ryšių su Azijos šalių regiono ITT įmonėmis užmezgimas, pasinaudojant LR ir ES diplomatiniais ir ES fondų šaltiniais.

Infobalt parodos transformacija į NVS - Azijos-Europos ITT kontaktų mugę/Forumą

Jungtinių tautų ir WTO donorystės/paramos programos išnaudojimas

Įsitraukimas į dvišales ES-Japonijos, P. Korėjos, Indijos, Kinijos programas

Daugumos Lietuvos SVV ITT įmonių potencialo išnaudojimas dėka „Outsourc2lithuania“ iniciatyvos vystymu ir finansavimu iš ES ir kt. Fondų, bei Baltijos ir Šiaurės šalių ITT asociacijų ir ITT įmonių bendradarbiavimo projekto „TRANS-BALTIC ASSOCIATION“ vystymas 2006-2008 metais.

Parengtas ir įgyvendintas priemonių planas.

Outsourc2lithuania.com online portalo administravimas, kuris generuoja konkrečius užsakymus „Infoablt“ nariams

( 2005 m. – iki 2 mln. eurų)

TRANS-BALTIC asociacijos įkūrimas 2006 spalio 18 d., INFOBALT‘2006 metu

Pasiekti, kad pagrindinės institucijos (EITO, EUROSTAT, Gartner Group, IDC, Pasaulio Ekonomikos Forumas, Pasaulio Bankas ir pan.), objektyviau įvertintų Lietuvos pasiekimus, ir Lietuvos ITT industrijos bei informacinės visuomenės reitingas pakiltų iš 40- 45 vietos (pasaulio mąstu) bei atsiliekančiųjų grupės ( ES mąstu) į 20-25 vietą pasaulio mąstu bei „pažengusiųjų“ grupę ES mąstu.

Paskirta atsakinga institucija ir konkretus pareigūnas atsakingi už:

  • - svarbiausių tarptautinių Lietuvai ekonominių ir žinių visuomenės indeksų sąrašo sudarymą
  • - savalaikį naujausios statistinės informacijos šių indeksų sudarinėtojams pateikimą
  • - proaktyvias konsultacijas su indeksų sudarinėtojais, dėl šių indeksų formavimo metodikos atnaujinimo Lietuvai palankia linkme
  • - Laimėjus BPD 1 konkursą dėl asociacijos veiklos stiprinimo, atliks asociacija su rangovais 4 tyrimus aie Lietuvos ITT rinką.

Pasiekti, kad nuo 2007 metų Lietuvos pasiekimai IV ir Žinių ekonomikos plėtros srityje būtų matuojami MONITORINGO būdu, o matuojami rodikliai (bendru sutarimu) būtų ne tik vertinami bet ir turėtų atsakingą instituciją

Pasiekti, kad ES struktūrinių fondų ir ES FP6 programos įsisavinimas Lietuvos ITT sektoriuje iki 2007 metų neatsiliktų nuo ES šalių pasiekimų vidurkio šioje srityje.

?

Lietuvos įvaizdis pasaulyje, turi būti formuojamas, pasitelkiant visų pirma Žinių ekonomikos pasiekimus bei populiarinant investicijų patrauklumą į šį sektorių.

Įtvirtintos atitinkamos nuostatos Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijoje

Lietuva Europos Sajungos kontekste

Siekti, kad perkeliant ES direktyvas į Lietuvos teisės sistemą reikėtų tartis su industrija, kaip tam tikras konkrečias priemones geriau įgyvendinti

Proaktyviai įtakoti atitinkamas įstatymų pataisas ir poįstatyminius aktus Lietuvos ITT industrijai palankia linkme

Lietuvos pozicijos išankstinis suderinimas su industrija

Pasiekti, kad prieš pristatant Lietuvos pozicijas ES institucijose ją reikėtų išdiskutuoti su industrija, kad nebūtų atskiro valstybė - ES, verslas - ES komunikavimo, o bendra Lietuvos pozicija būtų priimtina tiek valstybei, tiek verslui

Verslo salygų, lyginant su kitomis ES valstybėmis nebloginimas

per didelis nacionalinis reguliavimas, kuris nėra harmonizuotas ES mastu, sudaro Lietuvos verslo įmonėms blogesnes sąlygas konkuruoti, lyginant su kitų valstybių verslo įmonėmis. Todėl, skatinant Lietuvos konkurencingumą, specifinės nacionalinės reguliavimo priemonės, neturi viršyti numatytų ES

Partnerystės iniciatyvos

Siekti visų Lietuvoje veikiančių verslo ir mokslo asocijuotų struktūrų bendro darbo, dėl verslo sąlygų gerinimo Lietuvoje ir ES ( LR asocijacijų Taryba, kuri jau veikia) bei ITT technologijų diegimo Lietuvos ekonomikoje spartinimo (tarpšakinis verslo bendradarbiavimas).

Trišalės Tarybos veikla prie LR Ūkio min.

Mokslo Tarybos veikla

INFOBALT „mokslo ir verslo partnerystės“ komiteto veikla

Asociaciją tarybos veikla lobistinių interesų atstovavimo klausimais

Partnerystės projektai su Saulėtekio ir IT Visorių mokslo technologijų parku

Programuotojų mokyklos veikla prie VU Fizikos fak.

LR atstovybių ir ekonomikos atašė ES ir Pasaulyje, ES Komisijos bei tarptautinių ITT asociacijų informacinių ir partnerystės resursų (Network) išnaudojimas Lietuvos ITT įmonių naudai

Darbas per EICTA ( ES klausimai)

Darbas per WITAS ( globalūs klausimai)

Darbas su UN ir WTO realizuojant pagalbos trečiosioms šalims programas

Darbas per LR ambasadą prie ES ir LR ambasadą prie NATO ( nuo 2006 vasaros paskiriamas naujas atstovas ITT klausmams

Partnerystė su LR Pramonininkų konfederacija ir LR asociacijų Tarybą, skiriant ir suteikiant darbo kryptis oficialiam LR asociacijų atstovui prie ES Komisijos

Vienyti Lietuvoje veikiančių mokslo ir technologijų parkų bei klasterių iniciatyvas, nukreiptas į ITT inovacijų ir sprendimų kūrimą bei investicijų pritraukimą.

FP6/FP7 projektai ( IST4BALT) su IT Visoriais.

Technologijų ir kompetencijos centras (pagal BPD1) su Saulėtekio slėniu ( 2006-2008)

Rizikos kapitalo skatinimo programa ( su INVEGA, Saulėtekio slėniu ir LR Ūkio min. / 2006-2008)

Atnaujinta: 2006.06.28

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos